Vad gör en Sustainability Champion?

Tobias Ström, 2024

Hej Tobias, vad arbetar du med just nu?

Hej Jannika, i dagsläget sitter jag som Financial Planning and Analysis Controller på ett internationellt bolag.

Spännande, vad innebär det?
Det innebär att jag ansvarar för inhämtning och bearbetning av finansiell information från våra dotterbolag som i slutändan ska landa i ett rapportpaket till styrelsen. Det innebär även att ansvara för budget-/forecastprocessen och följa upp informationen som i sin tur fungerar som jämförelsetal till faktiskt utfall och bidrar till att öka förståelsen.

Sedan har jag också hört att du fått i uppdrag att agera Sustainability Champion, vad innebär det?

Jo men det stämmer, jag blev tillfrågad tidigare under våren om jag även ville axla rollen som Sustainability Champion, vilket jag tackade ja till. I mitt fall innebär det i stora drag att precis som för en FP&A Controller att vara i dialog med olika delar i organisationen och ansvara för att samla in den informationen som efterfrågas. Sedan bearbeta informationen så att den kan presenteras på ett sådant sätt så att det är begripligt och i det format som våra samarbetspartners behöver för att kunna framställa de rapporter vi behöver upprätta i samband med CSRD.

Okej, så hur ser en dag ut för dig som Sustainability Champion?

Svår fråga, det är väldigt nytt och det kan se olika ut. Eftersom direktivet om CSRD är så pass nytt innebär det en del förarbete inför kommande rapportering. I dagsläget har vi jobbat väldigt mycket med att sätta en baseline för bolagets påverkan. Detta har då inneburit att se över framför allt miljöpåverkan och inhämta information från exempelvis leverantörer avseende koldioxidutsläpp. Det har även inneburit en kartläggning av om/hur vi har påverkat vår omgivning där vi är verksamma.

Vad tycker du är roligast med rollen?

Det känns positivt att få en tidig inblick i något som vi samtliga kommer att behöva anpassa oss efter.

Vad tycker du är svårast med rollen?

Eftersom detta är första gången som vi ska lämna en hållbarhetsredovisning i enlighet med de nya kraven finns det såklart en viss osäkerhet avseende tillvägagångssätt och fullständighet. Lyckligtvis så har vi bra stöd från våra samarbetspartners som hjälper till att vägleda oss.

Hur tror du att rollen kommer se ut på sikt?
Intressant frågeställning, jag föreställer mig att rollen mer och mer kommer att likna en roll som upprättar finansiell information. När processerna och tillvägagångssätten har fått mogna med tiden tror jag att bolagen kommer att ha flyttat in desto mer inhouse och bli en naturlig del i upprättandet av årsredovisningar.

Tack Tobias för att du delar med dig. Avslutningsvis, vad är ditt bästa hållbarhetstips? 

Se över matsvinnet, det kan enkelt undvikas!

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: