Mpya Finance vill vara med och bidra till den gröna och rättvisa omställningen. Det är bra för oss alla; våra medarbetare, våra kunder och samhället i stort.
Här kan du läsa om vårat hållbarhetsarbete.

 

LÄS HELA VÅR HÅLLBARHETSPOLICY HÄR

Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling!

Nettonollutsläpp senast 2045

Det långsiktiga målet med Mpya Finance hållbarhetsarbete är att bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genomförandet av Parisavtalet och till Sveriges gröna omställning med nettonollutsläpp senast 2045.

 

Syftet med vår hållbarhetspolicy är att utifrån det långsiktiga målet:

Visa ambition

Förtydliga vår ambitionsnivå på ett strukturerat sätt och visa hur vi kan vara proaktiva.

Stötta verksamhet

Stötta verksamheten i det dagliga arbetet, så att vi kan ta bra beslut och göra medvetna val.

Beslutsunderlag

Fungera som beslutsunderlag för strategiska satsningar.

Våra prioriteringar!

Delmål 3.4

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Delmål 4.6

Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

Delmål 8.5

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

Delmål 10.3

Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.