Integritetspolicy för behandling av personuppgifter vid rekrytering

Vi på MPYA Finance AB  (”MPYA Finance”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) ser till hela människan och värnar om din integritet. I den här policyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i följande situationer: inför en eventuell rekryteringsprocess, om du registrerar ditt CV eller ansöker till en tjänst hos oss eller hos de företag vi rekryterar till, under pågående rekryteringsprocess och för framtida jobbmöjligheter och övrig behandling av dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess. Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående behandlingen av dina personuppgifter.

I denna policy hittar du information om hur och varför vi behandlar din personuppgifter, den lagliga grunden för behandling och lagringsperioden för hur länge vi sparar dina personuppgifter. Informationen beskriver också dina rättigheter. Du har rätt till tillgång, rätt till rättelse rätt till radering, rätt till begränsning, rätt till dataportabilitet, rätt att återkalla samtycke, rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten och rätt att göra invändningar. Du finner en detaljerad beskrivning av dina rättigheter längre ner i denna policy. 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress personuppgifter@mpya.se eller ringa oss på telefonnummer 010-20 22 600.

Vår postadress är Grev Turegatan 9, 114 46 Stockholm, Sverige.

Sammanfattningsvis: Varför behandlar vi dina personuppgifter?
·   Inför en eventuell rekryteringsprocess behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig och för att utvärdera din profil och matcha din profil till tjänster hos oss eller de företag vi rekryterar till.  
·   Om du registrerar ditt CV eller ansöker till en tjänst hos oss eller till något av de företag vi rekryterar till behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din ansökan, utvärdera din profil och matcha din profil till en tjänst hos oss.  
·   Under pågående rekryteringsprocess behandlar vi dina personuppgifter för att administrera och utvärdera din ansökan och för att matcha din profil till en tjänst hos oss eller de företag vi rekryterar till. Om du går vidare i rekryteringsprocessen behandlar vi även dina personuppgifter för att administrera och analysera resultatet från dina personlighetstester, färdighetstester eller motsvarande och vid behov utföra bakgrundskontroll exempelvis i form av kontroll av ditt belastningsregister. Vi behandlar även dina personuppgifter för att genomföra mentorssamtal med dig.
·   För framtida jobbmöjligheter och övrig behandling av dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess behandlar vi dina personuppgifter för att matcha din profil till framtida tjänster och för att bevaka våra rättsliga intressen och kunna föra bevisning vid en eventuell tvist.

En detaljerad beskrivning av vår behandling av dina personuppgifter finns i de olika tabellerna nedan. Genom att klicka på länkarna ovan kan du läsa mer om varje specifik situation.

I den här policyn kan du läsa mer om följande: 

MPYA Finance AB är ansvarigt för dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behöver du dela med oss?

Dina rättigheter I förhållande till vår behandling av dina personuppgifter

Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför? 

Var behandlas dina personuppgifter?

Bilaga 1: Detaljerad beskrivning om hur vi behandlar dina personuppgifter

MPYA Finance AB är ansvarigt för dina personuppgifter

MPYA Finance AB, med organisationsnummer 559069-1555, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar under hela rekryteringsprocessen, men om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi  – efter avstämning med dig – dela dina personuppgifter med det företag som vi rekryterar för. Det företaget kan då också behandla dina personuppgifter med eget personuppgiftsansvar för dina uppgifter. 

Vilka personuppgifter behöver du dela med oss?

Inför och inom ramen för vår rekryteringsprocess behöver vi vissa personuppgifter från dig. Du hittar en detaljerad beskrivning över de olika situationerna när du behöver ge oss dina personuppgifter och vilka personuppgifter du behöver tillhandahålla i tabellerna nedan, där den lagliga grunden för behandling är intresseavvägning och samtycke. Om du inte vill ge oss dina personuppgifter i dessa situationer kommer du exempelvis inte kunna kommunicera med oss och söka arbete hos oss.

Dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling

Du har vissa rättigheter med anledning av att vi behandlar dina personuppgifter. Nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av dina olika rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till denna integritetspolicy. 

Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss, en kopia av desamma och information om: 

–        ändamålen med behandlingen;

–        de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller;

–        de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;

–        om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period; 

–        förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling; 

–        rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet;

–        förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR; och

–        om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via e-post kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

En begäran görs genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till denna integritetspolicy. 

Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. 

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) (artikel 17 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss och vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter om något av följande gäller:  

–        personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för; 

–        du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på (enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) i GDPR) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen; 

–        du invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR; 

–        personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller 

–        personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av; och

–        personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhället tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1.

För det fall vi har offentliggjort personuppgifterna och är skyldiga att radera personuppgifterna enligt ovan, kommer vi, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Notera att vår skyldighet att radera och underrätta enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl: 

–        för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;

–        för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss;

–        för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h), 9.2 i) samt artikel 9.3 i GDPR;

–        för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, i den utsträckning som din rätt till radering sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen; eller

–        för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om: 

–        du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta); 

–        behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning; 

–        du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller 

–        du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om behandlingen enligt ovan begränsas får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vidare kommer vi att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör. 

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begräsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy.

Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen baserar sig på den lagliga grunden samtycke (artikel 6.1 a) eller 9.2 a) i GDPR), fullgörande av avtal (artikel 6.1 b) i GDPR) och behandlingen sker automatiserat.

Utövandet av rätten till dataportabilitet påverkar inte tillämpningen av artikel 17 i GDPR som inte ska gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss. 

Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke (artikel 7.3 i GDPR)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke som du har lämnat till någon av våra behandlingar som sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke. Ditt återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. 

Rätt att inge klagomål (artikel 77 i GDPR)

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR)

Du har alltid rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på en intresseavvägning. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter så länge vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Du har vidare alltid rätt invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering i samband med marknadsföring, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring.

Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter med olika lagliga grunder. Som vi angett ovan behandlar vi i vissa situationer dina personuppgifter med stöd av en intresse­avvägning. Intresse­avvägningen innebär att vi behandlar dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen kommer endast att utgöra en laglig grund för behandling av dina personuppgifter om dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

I vissa situationer behandlar vi dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Dessa situationer beskrivs ovan och du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar hela eller delar av ditt samtycke kommer vi att upphöra med behandlingen för det ändamålet.

I andra situationer behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtal med dig.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på MPYA Finance AB. Vi anlitar dock IT-leverantörer för att vi ska ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Dessa IT-leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. 

Vi använder oss av ett rekryteringsverktyg, Workbuster, där dina ansökningshandlingar, inklusive personuppgifter sparas. Workbuster behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. 

Om du är slutkandidat i en rekrytering delar vi dina personuppgifter med vår samarbetspartner 2Secure för att 2Secure ska utföra en bakgrundskontroll av dig. 2Secure behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. 

För att genomföra personlighetstester, färdighetstester och andra motsvarande tester delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer av sådana tester, Assesio, SHL, Lexicon och Xpectum, som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. 

I vissa fall överför vi dina personuppgifter till företag som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. till de företag vars tjänst/tjänster du har sökt. Vi delar bara dina personuppgifter med företag vars specifika tjänst du sökt, och inte med alla företag som vi rekryterar åt.

När du använder våra sociala medier för att kommunicera med oss kommer även den sida du besöker att behandla dina personuppgifter (t.ex. Facebook eller LinkedIn). Vi delar dock inga personuppgifter med några sociala medier-sajter. 

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

Var behandlas dina personuppgifter?

Varken vi, rekryteringsverktyget vi använder, vår samarbetspartner och de IT-leverantörer vi använder överför dina personuppgifter utanför EU/EES. 

Bilaga 1: Detaljerad beskrivning om hur vi behandlar dina personuppgifter 

I informationen och tabellerna nedan kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi behandlar dina personuppgifter, hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilken laglig grund vi har för vår behandling. 

Inför en eventuell rekryteringsprocess

Om vi har kontakt med dig innan du registrerar ditt CV eller söker specifik tjänst hos oss eller hos de företag vi rekryterar till behandlar vi de personuppgifter som du tillhanda­håller oss genom vår kommunikation. I vissa situationer behandlar vi dina personuppgifter när någon tipsar om dig, när vi får kontakt på sociala medier, om din profil på LinkedIn verkar intressant för oss eller om vi på något annat sätt blir intresserade av dig som kandidat.

Vid kommunikation med dig

Ändamål med behandlingenPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
För att kommunicera med dig, exempelvis via e-post eller vår webbplats·  Namn ·  Kontaktuppgifter ·  Nuvarande arbetsplats och titel  ·  Övrig information som du ger oss såsom utbildning och kompetensIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig
För att kommunicera med dig via sociala medier, exempelvis om du skriver till oss på våra sociala medier·  Namn ·  Kontaktuppgifter ·  Nuvarande arbetsplats och titel  ·  Övrig information som du ger oss såsom utbildning och kompetensIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig
För att besvara dina eventuella frågor·  Namn ·  Kontaktuppgifter ·  Nuvarande arbetsplats och titel  ·  Övrig information som du ger oss såsom utbildning och kompetensIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig
Lagringstid: Under den tid vi har pågående kommunikation med dig behandlar vi aktivt dina uppgifter. Därefter sparas kommunikationen under en period om ett år. I vissa situationer kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter under en längre tid på det sätt vi beskriver nedan, exempelvis för att kunna bevaka våra rättsliga intressen eller om du bett oss spara vår kommunikation.

När någon tipsar oss om dig eller om vi på något annat sätt blir intresserade av din profil Med profil menar vi den profil som du själv valt att publicera i allmänt tillgänliga sociala medier.

Ändamål med behandlingenPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
För att kommunicera med dig·  Namn ·  Kontaktuppgifter ·  Nuvarande arbetsplats, utbildning och kompetens ·  Om vi hittar dig via  social medirt behandlar vi person­uppgifter från din profil, såsom ditt användarnamn och den presentationsbild som finns på ditt kontoIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig
För att utvärdera din profil och matcha din profil till framtida jobbtjänster hos oss·  Namn ·  Kontaktuppgifter ·  Nuvarande arbetsplats, utbildning och kompetens ·  Om vi hittar dig via  sociala medier behandlar vi person­uppgifter från din profil, såsom ditt användarnamn, CVoch den presentationsbild som finns på ditt kontoIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera din profil
Lagringstid: Under tiden vi utvärderar din profil och under den tid vi har pågående kommunikation med dig. När vi kommunicerar kommer du att få möjlighet att välja om du vill att vi fortsatt ska behandla dina personuppgifter eller inte. Om du är intresserad av att fortsätta kommunikationen med oss kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår av denna policy. Om du inte är intresserad av att fortsätta kommunikationen med oss kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med vår behandling för detta ändamål.

Registrering av CV och ansökan till en tjänst hos oss eller till något av de företag vi rekryterar till

I samband med att du söker en viss tjänst hos oss eller något av de företag vi rekryterar till eller registrerar ditt CV på vår hemsida lämnar du vissa person­uppgifter till oss. Du har också möjlighet att importera personuppgifter från andra sidor du använder, såsom LinkedIn, till din ansökan. 

Vi behandlar ditt personnummer om du själv har angett det i din ansökan eftersom vi då anser att det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Om du registrerar ditt CV

Ändamål för behandlingenPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
För att administrera din ansökan, utvärdera din profil och matcha din profil till framtida tjänster hos oss eller företagen vi rekryterar till·  Namn ·  Användarnamn ·  Lösenord ·  E-postadress ·  Telefonnummer ·  Ytterligare personuppgifter som du ger till oss genom ditt CV och andra ansökningshandlingar, exempelvis kontaktinformation, personnummer och uppgift om utbildningar. ·  Uppgifter från sociala medier, exempelvis din LinkedInprofil, om du har valt att importera dina uppgifter därifrån ·  Övrig information som du valt att lägga till i din ansökanAvtal Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig om att finnas med i vår CV-databas Vi behandlar ditt personnummer endast när du själv angett det i din ansökan
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i fem år från det att du registrerat ditt CV. Om du inte längre vill vara med i vår CV-databas kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med vår behandling för detta ändamål.

Om du ansöker till en tjänst hos oss eller till något av de företag vi rekryterar till

Ändamål för behandlingenPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
För att administrera din ansökan och utvärdera din profil·  Namn ·  Användarnamn ·  Lösenord ·  E-postadress ·  Telefonnummer ·  Ytterligare personuppgifter som du ger till oss genom ditt CV och andra ansökningshandlingar, exempelvis kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar. ·  Uppgifter från sociala medier, exempelvis din LinkedInprofil, om du har valt att importera dina uppgifter därifrån ·  Övrig information som du valt att lägga till i din ansökanIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att administrera och utvärdera din profil och ansökan Vi behandlar ditt personnummer endast när du själv angett det i din ansökan
Lagringstid: Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din ansökan till en specifik tjänst sparar vi generellt under hela rekryteringsprocessen. Om du drar tillbaka din ansökan kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med vår behandling för detta ändamål. Delning: Vi delar ditt CV och övriga personuppgifter ovan med det företag som vi rekryterar till. I vissa fall delar vi endast dina personuppgifter om du går vidare i rekryteringsprocessen.

Under pågående rekryteringsprocess

Under rekryteringsprocessen behandlar vi dina personuppgifter för att utvärdera din ansökan och för att matcha din profil till en tjänst hos oss eller hos något av de företag vi rekryterar till. Om du genomför något personlighetstest, färdighetsrest eller motsvarande under rekryteringsprocessen kommer vi även att behandla ditt testresultat. 

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att behandla sådana personuppgifter som framkommer vid intervjuer med dig eller genom dokument som du lämnar till oss för att komplettera din ansökan. Vi kommer även att behandla sådana personuppgifter som vi får från dina referenser, exempelvis information om dig som person, hur du utför dina arbetsuppgifter, vilka kvalifikationer du har och om referenser rekommenderar dig för tjänsten. För slutkandidater i rekryteringsprocessen kommer vi även att göra en bakgrundskontroll, såsom exempelvis kontroll av ditt belastningsregister. Vi behandar även dina personuppgifter för att genomföra mentorsamtal med dig.

Vi behandlar ditt personummer i slutet av rekryteringsprocessen med hänsyn till vikten av en säker identifiering, när vi behöver vara säkra på vem du är, inför referenstagning och avtalsskrivning. 

Rekryteringsprocessen

Ändamål för behandlingenPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
För att administrera och utvärdera din ansökan   För att administera och genomföra intervjuer med dig   För att administrera och analysera resultatet från dina personlighetstester, färdighetstester eller motsvarande   För att behandla personuppgifter som vi får från dina referenser·  Namn ·  Användarnamn ·  Lösenord ·  E-postadress ·  Telefonnummer ·  Ytterligare personuppgifter som du ger till oss genom ditt CV och andra ansökningshandlingar, exempelvis kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar. ·  Uppgifter från sociala medier, exempelvis din LinkedInprofil, om du har valt att importera dina uppgifter därifrån ·  Övrig information som du valt att lägga till i din ansökan ·  De personuppgifter som framkommer om dig vid intervjun  ·  De personuppgifter som framkommer om dig vid de tester du genomför Information om dig som person ·  Information om hur du utför dina arbetsuppgifter ·  Information om vilka kvalifikationer du har ·  Information om referenser rekommenderar dig för tjänstenIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att administrera och utvärdera din profil och ansökan Vi behandlar ditt personnummer endast när du själv angett det, inför referenstagning och när vi ingår avtal om anställning med dig
För att utvärdera din profil och ansökan för dig som slutkandidat kommer vi genom vår samarbetspartner 2Secure vid behov utföra bakgrundskontroll av dig, exempelvis i form av belastningsregister och examensbevis.·  Ditt belastningsregister ·  Examensbevis ·  Annan information om dig som framkommer vid en bakgrundskontrollIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att kunna bedöma om du är lämplig för en viss tjänst
Lagringstid: Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din ansökan till en specifik tjänst sparar vi generellt under hela rekryteringsprocessen tills vi tillsatt tjänsten. Om vi har en liknande tjänst som vi tror du skulle vara intresserad av kan vi med stöd av en intresseavvägning fortsatta att behandla dina personuppgifter från rekryteringsprocessen under en längre period tills även sådan tjänst är tillsatt. Vårt berättigade intresse är vårt intresse av att rekommendera dig till en liknande tjänst som den du sökt eller varit del i rekryteringsprocessen för.  I vissa situationer kommer vi att behandla dina personuppgifter under längre tid på det sätt vi beskriver nedan, exempelvis för att kunna bevaka våra rättsliga intresse eller om du samtyckt till fortsatt behandling. Du kan läsa mer om detta nedan.  Kontroll av ditt belastningsregister sker via 2Secure, vilket innebär att vi inte själva behandlar utdrag ur ditt belastningsregister utan får en rapport från 2Secure då de genomfört bakgrundkontrollen.

Mentorsamtal

Ändamål för behandlingenPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
För att du ska få ett mentorsamtal med en verksam konsult·  Namn ·  KontaktuppgifterDitt samtycke Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra mentorsamtal med dig endast om du samtyckt till det
Lagringstid: Personuppgifter som vi behandlar i syfte att ge dig ett mentorsamtal sparar vi generellt under hela rekryteringsprocessen. I vissa situationer kommer vi att behandla dina personuppgifter under längre tid på det sätt vi beskriver nedan, exempelvis för att kunna bevaka våra rättsliga intresse eller om du samtyckt till fortsatt behandling. Du kan läsa mer om detta nedan.

Framtida jobbmöjligheter och övrig behandling av personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess 

I samband med att du registrerar ditt CV eller ansöker till en specifik tjänst hos oss eller till något av de företag vi rekryterar till ingår du ett avtal med oss om att finnas sökbar i vår CV-databas för att vi ska kunna matcha din profil med framtida jobbmöjligheter.

För att vi ska kunna bevaka våra rättsliga intressen vid en eventuell tvist gällande diskriminering sparar vi dina personuppgifter även efter det att rekryteringsförfarandet avslutats. Detta är endast aktuellt om du har tagit dig vidare från det första urvalet av kandidater. 

Vi behandlar ditt personnummer efter avslutad rekryteringsprocess med hänsyn till vikten av en säker identifiering, när vi behöver vara säkra på vem du är, vid en eventuell tvist gällande diskriminering.

Framtida jobbmöjligheter

Ändamål för behandlingenPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
För att matcha din profil till framtida tjänster·  Namn ·  Användarnamn ·  Lösenord ·  E-postadress ·  Telefonnummer ·  Ytterligare personuppgifter som du ger till oss genom ditt CV och andra ansökningshandlingar, exempelvis kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar. ·  Uppgifter från sociala medier, exempelvis din LinkedInprofil, om du har valt att importera dina uppgifter därifrån ·  Övrig information som du valt att lägga till i din ansökan ·  De personuppgifter som framkommer om dig vid de tester du genomför ·  Datum för kontroll av ditt belastningsregisterIntresseavvägning Vårt berättigade intresse av att administrera och utvärdera din profil och ansökan Vi behandlar ditt personnummer endast när du själv angett det
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i [ange] år från det att du registrerat din ansökan.

För att bevaka våra rättsliga intressen vid eventuell tvist gällande diskriminering

Ändamål för behandlingenPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
För att bevaka våra rättsliga intressen och kunna föra bevisning vid en eventuell tvist·  Namn ·  Användarnamn ·  Lösenord ·  E-postadress ·  Telefonnummer ·  Ytterligare personuppgifter som du ger till oss genom ditt CV och andra ansökningshandlingar, exempelvis kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar. ·  Uppgifter från sociala medier, exempelvis din LinkedInprofil, om du har valt att importera dina uppgifter därifrån ·  Övrig information som du valt att lägga till i din ansökan ·  De personuppgifter som framkommer om dig vid de tester du genomför ·  Datum för kontroll av ditt belastningsregisterIntresseavvägning Vårt berättigade intresse att kunna bevaka våra rättsliga intressen och föra bevisning vid en eventuell tvist Vi behandlar ditt personnummer endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i två år och två månader efter att rekryteringsprocessen har avslutats. I händelse av en diskrimineringstvist med dig kommer vi att spara dina personuppgifter tills tvisten är slutligt reglerad.

______________________

Integritetspolicyn fastställdes av Mpya Finance AB den 2023-01-31